Niniejsza polityka ma na celu przekazanie informacji o tym jakie dane i w jaki sposób są przetwarzane w ramach procesów związanych z funkcjonowaniem serwisu BAYLABEL.PL, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami:
 • elektronicznie:
  • na adres e-mail: biuro@baylabel.pl,
  • lub za pośrednictwem formularza kontaktowego,
Odwiedzając stronę BAYLABEL.PL oraz przeglądając jej zawartość akceptują Państwo uregulowania określone w niniejszej Polityce Prywatności. DLA UŁATWIENIA: Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z serwisu BAYLABEL.PL lub usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu; Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH HBL INVESTMENTS Julia Górecka-Kijowska, Turzyn 71, 42-235 Lelów, NIP: 6462972634 (dalej. ADMINISTRATOR).

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ – DANE GROMADZONE PRZEZ STRONĘ WWW i URZĄDZENIA MOBILNE
W stosunku do Użytkowników odwiedzających stronę wyłącznie w celach informacyjnych zbierane są dane przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika, czyli takie dane, które są niezbędne ze względów technicznych do wyświetlenia witryny internetowej oraz zapewnienia jej stabilnego i bezpiecznego działania. W powyższym przypadku mogą także być gromadzone dane służące rozwojowi i udoskonalaniu strony oraz jej dostosowania do potrzeb Użytkowników. Mogą to być danek dotyczące określania ilu Użytkowników odwiedziło stronę, w jaki sposób na nią trafili oraz jakimi zagadnieniami czy produktami byli zainteresowani. Gromadzone dane mogą obejmować m.in.: adres IP , parametry oprogramowania i sprzętu z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. ADMINISTRATOR wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Mechanizm ten można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie cookie w pamięci urządzenia.
DANE KONTA i DANE PROFILOWE
Utworzenie w serwisie BAYLABEL.PL konta przez wymaga podania danych identyfikujących Użytkownika tj.: nazwy użytkownika i adresu e-mail. ADMINISTRATOR przetwarza wskazane powyżej dane wyłącznie na potrzeby uwierzytelnienia Użytkownika w serwisie BAYLABEL.PL oraz umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze sklepu internetowego.
ZAKUPY W SERWISIE ORAZ CZYNNOŚCI Z NIMI ZWIĄZANE
W przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu BAYLABEL.PL, ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia zawarcia i wykonania umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a ADMINISTRATOREM. Powyższe obejmuje w szczególności: przygotowanie i wysyłkę towaru, kontakt mailowy lub telefoniczny z Użytkownikiem, rozliczanie zobowiązań i należności ze strony klientów, obsługę reklamacji, prowadzenie analiz dot. sprzedaży w tym danych statystycznych, archiwizację danych. Gromadzone dane mogą obejmować m.in.: imię nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, adres rozliczeniowy, a także inne dane wskazywane lub wymagane w procesach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy.
ZAPIS NA NEWSLETTER i MATERIAŁY MARKETINGOWE
ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników na potrzeby związane z wysyłką materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez ADMINISTRATORA jak również przez podmioty z nim współpracujące, a także wykonywania działań z zakresu marketingu bezpośredniego przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, kierowanych na urządzenia telekomunikacyjne, w tym w szczególności telefony lub komputery, których jestem użytkownikiem końcowym. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować a otrzymywania newslettera np. poprzez przekazanie stosownej informacji
KONKURSY i AKCJE PROMOCYJNE
W przypadku organizowania przez ADMINISTRATORA konkursu lub akcji promocyjnej w ramach serwisu BAYLABEL.PL, ADMINISTRATOR będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników którzy wezmą udział w danej akcji promocyjnej lub konkursie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i wyłącznie w celach wiązanych z realizacją danej promocji lub konkursu.

PODSTAWA PRAWNA

Dane o których mowa powyżej są przetwarzane na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – za prawie uzasadniony interes należy uznać prawo ADMINISTRATORA do dochodzenia lub obrony roszczeń czy zapewnienie bezpieczeństwa informacji, osób lub mienia, a także dążenie do poprawy jakości oferowanych produktów i świadczonych usług.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

ADMINISTRATOR informuje iż w przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo odmowy oddania danych jednak może to skutkować brakiem możliwości skorzystania z określonych funkcjonalności strony. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Użytkownikom serwisu BAYLABEL.PL Przysługuje także prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, ze dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.
Na zasadach określonych w treści RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz określonych przez te przepisy przypadkach, Użytkownikowi będzie także przysługiwać prawo do:
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych.
W razie wątpliwości co do przysługujących Użytkownikom praw, lub możliwości czy sposobów ich wykonywania, a także we wszelkich innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt:· elektronicznie: adres e-mail: biuro@baylabel.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • organy lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 • podmioty którym dane są udostępniane na podstawie zawartych umów dotyczących działalności prowadzonej przez ADMINISTRATORA, którym ADMINISTRATOR zleca wykonanie czynności, związanych z koniecznością przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), np.: firmom zapewniającym obsługę IT, operatorom systemów informatycznych, operatorom systemów płatności, kancelariom prawnym, firmom audytorskim;
 • firmy kurierskie i świadczące usługi transportowe oraz pocztowe, które będą dostarczać do Państwa zamówione przesyłki;
 • organy lub podmioty którym dane zostaną udostępnione na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okresach:
 • dane przetwarzane na podstawie zgody: do momentu w który zgoda zostanie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • dane przetwarzane w związku z umową której Użytkownik lub Jego pracodawca lub zleceniodawca jest stroną: przez cały okres trwania określonej umowy, a po jej ustaniu przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, prawa podatkowego, lub innych przepisów prawa, albo gdy będzie to zasadne, do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co do przetwarzania przez nas danych osobowych;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego obowiązku ciążącego na ADMINISTRATORZE: w okresach wskazanych przez odpowiednie przepisy prawa – adekwatnie do danego obowiązku prawnego. W przypadku plików cookie -dane są przechowywane do czasu, aż dany plik cookie straci ważność albo zostanie przez usunięty przez Użytkownika.
 • dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA: przez okres niezbędny do realizacji danego interesu.

PLIKI COOKIES

Informujemy że podczas korzystania z serwisu BAYLABEL.PL w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje, w szczególności pliki tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów urządzenia i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookie oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookie oraz podobne technologie dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe. ADMINISTRATOR wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Mechanizm ten można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie cookie w pamięci urządzenia. Pliki cookie pozwalają na utrzymanie sesji, prawidłowe działanie i wyświetlanie serwisu, cofanie się do oglądanych wcześniej stron, a także wyświetlanie: mapy dojazdu, filmów zamieszczonych w serwisie YouTube oraz integrowanie serwisu z mediami społecznościowymi.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

Większość przeglądarek automatycznie przechowuje cookies na urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy mogą także zarządzać zapisywaniem cookie osobiście, na przykład poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub usunięcie przechowywanych cookies. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Wyłączenie/usunięcie plików cookie może jednak skutkować tym, że niektóre funkcje naszej strony internetowej nie będą działać w oczekiwany sposób. Pliki cookie mogą być konieczne do działania niektórych funkcji serwisu BAYLABEL.PL. Informacje o tym jak wyłączyć obsługę plików cookie można znaleźć przy użyciu funkcji pomocy w przeglądarce Użytkownika. Wyłączenie/usunięcie plików cookie dotyczy wyłącznie przeglądarki, w której dokonano tej czynności. Dlatego też w innych przeglądarkach należy powtórzyć czynność wyłączenia/usunięcia plików cookie.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE GOOGLE (GOOGLE ANALYTICS, MANAGER TAGÓW)

Serwis BAYLABEL.PL korzysta z usług które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Użytkownika z serwisu (dalej narzędzia analityczne) wykorzystujących pliki cookie. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia plików cookie poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce.

GOOGLE ANALITYICS:

Google Analytics jest systemem statystyk zbierającym dane na temat użytkowników odwiedzających serwis. Google Analytics podczas analizy ruchu na stronie internetowej zbiera na przykład takie dane jak:
 • jak użytkownik trafił do serwisu (poprzez wyszukiwarkę, czy odesłanie z innej strony, czy bezpośrednio wpisując ręcznie adres strony w przeglądarce)
 • w jakim miejscu użytkownik fizycznie przebywa (państwo, miasto)
 • z jakiego oprogramowania użytkownik korzysta (system operacyjny, przeglądarka, rodzaj urządzenia)
 • jak użytkownik zachowywał się na stronie (jak długo przebywał na konkretnej podstronie, ile podstron odwiedził)
Po szczegółowe informacje o zasadach, na jakich usługa Google Analtyics zbiera i przetwarza dane zapraszamy na stronę: „Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów” (znajdującą się pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/ lub pod innym adresem URL, który Google może udostępniać od czasu do czasu).

TAG MANAGER

Serwis BAYLABEL.PL wykorzystuje także Manager Tagów Google. Narzędzie to samo w sobie nie zbiera danych osobowych, pomaga jednak w zamieszczaniu tagów i zarządzania nimi. Tagi są to niewielkie elementy kodu, które służą między innymi do pomiaru ruchu i zachowań Użytkowników, rejestrowania efektów działania reklam internetowych, prowadzenia remarketingu. Tag Manager odnotuje także jeżeli zaprzestaną Państwo odwiedzać serwis BAYLABEL.PL Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

HOTJAR

Hotjar to narzędzie służące do analizy zainteresowania użytkowników poszczególnymi elementami serwisu. Tworzy ono „mapy kliknięć” oraz bada jak bardzo użytkownicy są zaangażowani na stronie (np. pod kątem jej przewijania). Hotjar może także rejestrować zachowania Użytkowników.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu uaktualnienia informacji zawartych w Polityce prywatności oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, i Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu dokumentu. Prosimy o regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 18.08.2022 r.